Cadeirydd a Chyfarwyddwyr i Fwrdd Rheoli/Chair and Board Members – Llenyddiaeth Cymru/Literature Wales [NOW CLOSED]

Mae Llenyddiaeth Cymru, y Cwmni Cenedlaethol sy’n datblygu ac yn hyrwyddo llenyddiaeth yng Nghymru, yn chwilio am unigolyn llawn gweledigaeth i arwain y sefydliad fel Cadeirydd. Mae’n awyddus hefyd i benodi Cyfarwyddwyr newydd i ymuno â’r Bwrdd Rheoli.

Bydd ymuno â’r Bwrdd yn 2018 yn golygu y byddwch yn rhan annatod o lywio dyfodol y sefydliad, a’r weledigaeth o sicrhau bod llenyddiaeth yn llais i bawb, wrth i ni ddatblygu ein Cynllun Strategol newydd ar gyfer 2019-2022.

Sefydliad sy’n edrych tua’r dyfodol yw Llenyddiaeth Cymru, sy’n croesawu newidiadau ac yn ymateb yn gadarnhaol ac yn uniongyrchol i heriau. Rydym yn chwilio am bobl sy’n awyddus i gyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at greu gwell cymdeithas ac at sicrhau bod llenyddiaeth yn rhoi llais i bawb. Rydym yn chwilio am bobl a all eirioli’n gryf drosom, gan rannu gweledigaeth a gwerthoedd y sefydliad wrth helpu i lywio’r cyfnod nesaf yn natblygiad y sefydliad.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer rôl y Cadeirydd.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 12 Mawrth 2018, 12.00 canol dydd. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.Literature Wales, the National Company for the development and promotion of literature in Wales, is looking for a dynamic and inspiring individual to lead the organisation as Chair. It is also seeking to appoint new Directors to join its Management Board.

Joining our Board in 2018 will mean that you will actively shape the future of the organisation as it frames its new Strategic Plan for 2019-2022.

Literature Wales is a forward-looking organisation which thrives on change and responds positively and directly to challenges. We are looking for people who want to contribute to building a better society and ensure that literature is a voice for all. We are looking for strong advocates who share the vision and values of the organisation, and who can help shape the next phase of the organisation’s development.

The ability to communicate in both Welsh and English is essential for the role of Chair.

Closing Date: Monday 12 March 2018, 12.00 noon. For more information click here.