Director/Cyfarwyddwr – Creu Cymru – CLOSED

Creu Cymru is the development agency for theatres and arts centres in Wales. Established in 2001 through an initiative by the sector, Creu Cymru nurtures and supports a vibrant, sustainable and flourishing network of venues across Wales.

The trustees are looking for a dynamic new Director to shape the future vision of the
organisation – devising, developing and leading on a long-term, strategic programme of
change for Creu Cymru in partnership with the members, the Board and funders. As a
membership driven organisation, the Director will have excellent communication and
negotiation skills and be someone who actively promotes consultation and partnership.
You will have the vision and passion necessary to drive Creu Cymru forward to the next
stage of its development, ensuring it delivers value for money and excellent
representation for its members.

As Director, this is an exciting opportunity for someone to build on the excellent work that
Creu Cymru has delivered for its members and for the wider cultural sector since its
inception. By building on the organisation’s achievements to date, the Director will ensure
its long term sustainability through sound business planning, partnership and member
development and fundraising. The creation of a new vision for Creu Cymru which aligns
with membership needs and the strategic goals of the Arts Council of Wales will ensure
the organisation can make a positive impact in addressing the challenges facing the
cultural sector in Wales.

Please contact Liz Brown with any questions you may have or feedback, on 029 2039 7341
or via [email protected].

Application closing date is 10am on Friday the 25th October.

Creu Cymru yw’r asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng
Nghymru. Sefydlwyd Creu Cymru yn 2001 drwy gydweithrediad y sector, ac mae’n
meithrin ac yn cefnogi rhwydwaith fywiog, gynaliadwy a llewyrchus o leoliadau ledled
Cymru.

Mae’r ymddiriedolwyr yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd a deinamig i siapio
gweledigaeth y sefydliad ar gyfer y dyfodol – gan ddyfeisio, datblygu ac arwain rhaglen
strategol hirdymor o newid i Creu Cymru mewn partneriaeth â’r aelodau, y Bwrdd a’r
cyllidwyr. Fel sefydliad sy’n cael ei yrru gan yr aelodau, bydd y Cyfarwyddwr yn meddu ar
sgiliau cyfathrebu a negodi rhagorol, a bydd yn rhywun sy’n frwd dros ymgynghori a
phartneriaethau. Bydd gennych y weledigaeth a’r brwdfrydedd i arwain Creu Cymru i’r
cam nesaf o’i ddatblygiad, gan sicrhau ei fod yn darparu gwerth am arian ac yn rhoi
cynrychiolaeth ragorol i’w aelodau.

Fel Cyfarwyddwr, dyma gyfle cyffrous i rywun adeiladu ar y gwaith rhagorol sydd wedi cael
ei wneud gan Creu Cymru dros ei aelodau a’r sector diwylliannol yn ehangach ers iddo gael
ei sefydlu. Drwy adeiladu ar lwyddiannau’r sefydliad hyd yma, bydd y Cyfarwyddwr yn
sicrhau ei gynaliadwyedd ar gyfer y tymor hir drwy gynlluniau busnes cadarn, datblygu
partneriaethau ac aelodau, a chodi arian. Drwy greu gweledigaeth newydd ar gyfer Creu
Cymru, sy’n gyson ag anghenion yr aelodau a nodau strategol Cyngor Celfyddydau Cymru,
gellir sicrhau bod y sefydliad yn gallu cael effaith gadarnhaol wrth fynd i’r afael â’r heriau
sy’n wynebu’r sector diwylliannol yng Nghymru.

Cysylltwch â Liz Brown os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth, ar 029
2039 7341
neu [email protected].

10am dydd Gwener 25 Hydref yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.