Director – Disability Arts Cymru [NOW CLOSED]

Disability Arts Cymru seeks a Director to further develop and implement a comprehensive, and dynamic, artistic strategy for disability arts across Wales.  We believe in…. Opening up access and opportunity, celebrating diversity, nurturing embryonic and established high-calibre disabled practitioners, and inspiring change throughout Wales.

Our vision is a simple one: to make the arts in Wales creative and diverse in equal measure, with disabled and Deaf people at the very core.

The Director is the senior post and is responsible for the strategic and artistic direction of Disability Arts Cymru, along with maintaining and building the profile of the organisation. A key responsibility of the post is to further develop and implement a comprehensive, and dynamic, artistic strategy for disability arts across Wales. The post holder will work with the Executive Committee, the organisation’s staff and members to develop and deliver vision and strategy for DAC.

To apply, please complete by 12 noon on 29th September:

  1. A covering letter of no more than 2 sides of A4 outlining your interest in and suitability for the role
  2. A completed application form
  3. A completed equal opportunities monitoring form

and return to [email protected] (clearly stating Disability Arts Cymru in the subject line)

or to:
Richard Newton Consulting
The Old Workshop
110 Wyndham Road
Cardiff
CF11 9EL

Please direct any enquiries in the first instance to [email protected] or 029 2039 7341.

—————————————————

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr/wraig i ddatblygu a gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau anabledd ar draws Cymru. Rydym yn credu mewn … agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin egin-ymarferwyr ac ymarferwyr anabl o safon uchel sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ysbrydoli newid trwy Gymru gyfan.

Mae ein gweledigaeth yn un syml: i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n gwbl greadigol ac amrywiol, gyda Phobl Anabl a Phobl Fyddar wrth galon y gwaith yma.

Y Cyfarwyddwr/wraig yw’r uwch-swydd ac mae’n gyfrifol am gyfeiriad strategol ac artistig Celfyddydau Anabledd Cymru, ynghyd â chynnal a chynyddu proffil y mudiad.  Un o gyfrifoldebau allweddol y swydd yw datblygu ymhellach a gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau anabledd ar draws Cymru.  Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda’r Pwyllgor Gweithredol, staff ac aelodau’r mudiad i ddatblygu a throsglwyddo gweledigaeth a strategaeth CAC.

I ymgeisio, a fyddech cystal â chwblhau’r canlynol erbyn Hanner Dydd ar 29ain Medi:

  1. Llythyr eglurhaol, heb fod yn hwy na 2 ochr o bapur A4, yn amlinellu eich diddordeb yn y rôl a’ch addasrwydd ar gyfer y swydd
  2. Ffurflen gais wedi ei chwblhau
  3. Ffurflen fonitro cyfleoedd cyfartal wedi ei chwblhau

a’u dychwelyd at [email protected] (gan nodi Celfyddydau Anabledd Cymru’n glir yn y llinell pwnc)

neu at:
Richard Newton Consulting
The Old Workshop
110 Wyndham Road
Caerdydd
CF11 9EL

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau, yn y lle cyntaf, at [email protected] neu 029 2039 7341.