Director – Disability Arts Cymru

Disability Arts Cymru

Director

Salary – £36,000 per annum (£30,857 pro rata)

30 Hours per week (Head office in Cardiff)

Disability Arts Cymru seeks a Director to further develop and implement a comprehensive, and dynamic, artistic strategy for disability arts across Wales.  We believe in…. Opening up access and opportunity, celebrating diversity, nurturing embryonic and established high-calibre disabled practitioners, and inspiring change throughout Wales.

Our vision is a simple one: to make the arts in Wales creative and diverse in equal measure, with disabled and D/deaf people at the very core.

 

Closing Date for applications 12 noon November 29th 2018

Interviews – 10th December 2018

To apply, please complete the following:

  1. A covering letter of no more than 2 sides of A4 outlining your interest in and suitability for the role
  2. A completed application form
  3. A completed equal opportunities monitoring form

and return to [email protected] (clearly stating Disability Arts Cymru in the subject line)

or to:
Richard Newton Consulting
21 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9HA

Please direct any enquiries in the first instance to [email protected] or 029 2039 7341.

 

——————————————————————————————-

Cyfarwyddwr/wraig

Celfyddydau Anabledd Cymru

Cyflog – £36,000 y flwyddyn (£30,857 pro rata)

30 awr yr wythnos (Prif Swyddfa  yng Nghaerdydd)

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr/wraig i ddatblygu a gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau anabledd ar draws Cymru. Rydym yn credu mewn … agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin egin-ymarferwyr ac ymarferwyr anabl o safon uchel sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ysbrydoli newid trwy Gymru gyfan.

Mae ein gweledigaeth yn un syml: i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n gwbl greadigol ac amrywiol, gyda Phobl Anabl a Phobl F/fyddar wrth galon y gwaith yma.

 

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau Hanner Dydd, Tachwedd 29ain

Cyfweliadau – 10fed Rhagfyr 2018

I ymgeisio, a fyddech cystal â chwblhau’r canlynol

  1. Llythyr eglurhaol, heb fod yn hwy na 2 ochr o bapur A4, yn amlinellu eich diddordeb yn y rôl a’ch addasrwydd ar gyfer y swydd
  2. Ffurflen gais wedi ei chwblhau
  3. Ffurflen fonitro cyfleoedd cyfartal wedi ei chwblhau

a’u dychwelyd at [email protected] (gan nodi Celfyddydau Anabledd Cymru’n glir yn y llinell pwnc)

neu at:
Richard Newton Consulting
21 Cathedral Road
Caerdydd
CF11 9HA

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau, yn y lle cyntaf, at [email protected] neu 029 2039 7341.