Major Gifts Manager – Wales Millennium Centre [NOW CLOSED]

Major Gifts Manager

Wales Millennium Centre

Cardiff (or other subject to negotiation)

£28,000 – £32,000 per annum (relocation package available)

This is an exciting opportunity for a Major Gifts Fundraiser. This is a new post reflecting the commitment of the Wales Millennium Centre to develop further its relationship with major donors nationally and internationally. This postholder will take responsibility for developing and implementing a major gift strategy for the Centre, building on some key successes to date. The role will also explore how major donors could become longer-term investors in some of the Centre’s productions.

Since opening 12 years ago the Wales Millennium Centre has established a strong reputation for presenting, and latterly producing artistic work of global importance. This is complemented by a strong Creative Learning programme which the Centre wishes to develop further, to have a broader and deeper impact on the communities that it serves across Wales.

This role will help enable the Centre to reach audiences and communities from across Wales and internationally, and whilst it is envisaged that this role will be based in the beautiful landmark building in Cardiff Bay, the Centre would be prepared to explore other options for the right candidate given that significant travel is expected with this role.

This role will work closely with the Creative Team, helping to ensure that support from major donors is maximised when planning, producing and presenting the work of the Centre, and ensuring that donors receive the appropriate level of care and reciprocation from the Centre. This is a key role within the fundraising team and provides a fantastic opportunity for an experienced Major Gifts Fundraiser to develop their career further.

For a conversation about this role please contact Richard Newton at Richard Newton Consulting on 029 20 397 341 or at [email protected]. Full role details are available in the application pack which can be downloaded from this page.

To apply please forward a covering letter outlining your suitability for the role and a CV to [email protected] by Monday, 27th November at 12pm. Please put Major Gifts Manager – Wales Millennium Centre in the subject line of your email.

Candidates are also requested to complete an online equal opportunities monitoring form in confidence here.


Rheolwr Rhoddion Mawr

Canolfan Mileniwm Cymru

Caerdydd (neu arall, i’w drafod)

£28,000 – £32,0000 y flwyddyn

Mae hwn yn gyfle cyffrous i godi arian rhoddion mawr. Mae hon yn swydd newydd sy’n adlewyrchu ymrwymiad Canolfan Mileniwm Cymru i ddatblygu ymhellach ei pherthynas â chyfranwyr rhoddion mawr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bydd deilydd y swydd hon yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth rhoddion mawr ar gyfer y Ganolfan, gan ehangu ar lwyddiannau allweddol diweddar. Yn ogystal, bydd y rôl yn archwilio sut gallai cyfranwyr rhoddion mawr ddod yn fuddsoddwyr tymor hir i rai o gynyrchiadau’r Ganolfan.

Ers agor 12 mlynedd yn ôl mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi creu enw cryf i’w hun am gyflwyno, ac yn ddiweddar am gynhyrchu gwaith artistig o bwysigrwydd byd-eang. Caiff hyn ei gyfannu gan raglen Ddysgu Greadigol gref y mae’r Ganolfan am ei datblygu ymhellach, er mwyn cael effaith ehangach a dyfnach ar y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu ar draws Cymru.

Bydd y rôl yma’n helpu i alluogi’r Ganolfan i gyrraedd cynulleidfaoedd a chymunedau o bob cwr o Gymru ac yn rhyngwladol a, thra ein bod yn rhagweld y caiff y rôl yma’i lleoli yn yr adeilad trawiadol hardd ym Mae Caerdydd, byddai’r Ganolfan yn barod i archwilio opsiynau eraill gyda’r ymgeisydd cywir o ystyried y bydd disgwyl iddynt deithio’n eang fel rhan o’r rôl yma.

Bydd y rôl yma’n gweithio’n agos iawn gyda’r Tîm Creadigol, gan helpu i sicrhau y caiff cefnogaeth gan gyfranwyr rhoddion mawr ei fwyafu wrth gynllunio, cynhyrchu a chyflwyno gwaith y Ganolfan, a sicrhau bod cyfranwyr yn derbyn lefel priodol o ofal a chydgyfnewidiad gan y Ganolfan. Mae hon yn rôl allweddol o fewn y tîm codi arian ac mae’n cynnig cyfle gwych i Godwr Arian Rhoddion Mawr profiadol i ddatblygu eu gyrfa ymhellach.

I gael sgwrs am y rôl yma, cysyllter â Richard Newton yn Richard Newton Consulting ar 029 20 397 341 neu ar [email protected]. Mae manylion llawn y rôl i’w cael yn y pecyn ymgeisio, y gellir ei lawrlwytho o’r dudalen hon.

I ymgeisio, anfonwch lythyr eglurhaol yn amlinellu pam eich bod yn addas ar gyfer y rôl ynghyd â CV at [email protected] erbyn 12pm Dydd Llun 27ain Tachwedd. Nodwch: Rheolwr Rhoddion Mawr – Canolfan Mileniwm Cymru yn llinell testun eich e-bost.

Yn ogystal, gofynnir i ymgeiswyr gwblhau ffurflen cyfleodd cyfartal yn gwbl gyfrinachol, sydd ar gael ar-lein yma.