News

News

Join us our Business Support Apprentice.

We’re looking for an Apprentice Business Support Officer to join our thriving consultancy office in Cardiff. The Apprenticeship leads to a Business Qualification Level 2. RNC supports charities and other not-for-profit organisations through a range of services including fundraising, business planning and research. You’ll be working in a fast-paced and supportive environment with our friendly team. This is […]

News

Ydych chi’n gweithio i / yn rhedeg sefydliad Sector Gwirfoddol yng Nghaerdydd? Ry’n ni am glywed gennych.

Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd wedi comisiynu Richard Newton Consulting i gynorthwyo gyda datblygu Strategaeth Mentrau Gwirfoddol, Cymunedol a Chymdeithasol, sydd i’w chyd-gynhyrchu gyda chyfranogaeth gan amrediad eang y sector sy’n gweithredu yng Nghaerdydd. Bwriedir i’r Strategaeth gryfhau rôl y sector MGCCh wrth ddarparu datrysiadau i heriau’r Ddinas a chefnogi trafodaethau i’r dyfodol ynghylch sut […]

Uncategorized

Do you work for/run a VCSE organisation in Cardiff? We want to hear from you.

Cardiff Third Sector Council has commissioned Richard Newton Consulting to support the development of a Voluntary, Community and Social Enterprise Strategy which is to be co-produced with involvement from the breadth of the sector operating in Cardiff. The Strategy is intended to strengthen the role of the VCSE sector in the provision of solutions to […]

News

Mae Clwb Ifor Bach Yn Edrych Am Ymddiriedolwyr Newydd.

Wrth i’r diwydiant cerddoriaeth ddechrau adfer yn dilyn y pandemig, mae Clwb Ifor Bach yn falch o fod yn parhau â’i drosglwyddiad o fod yn Gwmni Buddiannau Cymunedol i elusen. Felly, rydyn ni’n dymuno penodi Bwrdd o Ymddiriedolwyr i arwain y sefydliad yn ystod y cyfnod heriol yma. Bydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am […]

News

Clwb Ifor Bach is looking for new trustees.

As the live music industry starts its recovery from the pandemic, Clwb Ifor Bach is excited to be resuming its transition from a Community Interest Company to a Charity. As such we are seeking to appoint a Board of Trustees to lead the organisation at this critical time. The Board of Trustees will be responsible […]

News

این معلومات به لسان های دری و پشتو قابل دسترسی است. برای مشاهده معلومات به لسان دلخواه تان، لطفاً صفحه را تا پایین مرور کنید.

لطفاً به یاد داشته باشید که ما این طرح را به شکل داوطلبانه اجرا می کنیم و از ظرفیت محدودی برای عرضه خدمات ترجمه برخوردار هستیم، اگر می توانید معلومات را به لسان انگلیسی بفهمید، لطفاً آنها را به لسان انگلیسی بخوانید تا ما بتوانیم بجای شما، به کسان دیگری که قادر به تکلم به […]

News

Fundraisers Supporting Afghans!

We’re delighted to announce the launch of Fundraisers Supporting Afghans, which RNC has initiated and is facilitating, to support charities working with the people of Afghanistan with FREE specialist fundraising coaching.   The expertise of the Welsh fundraising sector has been harnessed and will see a team of 17 (and growing!) experienced fundraisers to coach […]

News

WCVA – Quality Assurance

Richard Newton Consulting (RNC) is working with the WCVA to help develop a business case for a quality assurance system that meets the needs of voluntary sector organisations in Wales.  We are carrying the research through a survey and focus groups. Organisations taking part in the research can complete the survey and/or be part of […]

News

Lansio Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol – Gofod 3

Mae adnodd rhyngweithiol wedi’i gynhyrchu i helpu i ‘gadw’r enillion’ sydd wedi dod yn sgil y pandemig ac i alluogi gwirfoddoli i gael ei gynnal a’i integreiddio’n well mewn darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Bydd yn cael ei lansio yn Gofod3 gan yr Aelod Senedd, Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Dydd Merch 30 […]

News

Launch of a Framework for volunteering in health and social care – Gofod 3

An interactive resource has been produced to help ‘hold the gains’  that have  come about  during  the pandemic and to enable volunteering to be  sustained and better integrated in health and social care provision across Wales. It will be launched at Gofod 3  by Eluned Morgan MS, Minister for Health and Social Services on  Wednesday 30th June 10 am . You […]

News

Cyngor Sir Caerfyrddin – Arolwg CAVS

Mae Cyngor Sir Gâr (CSG) a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) yn rhannu’r awydd i ddatblygu a thyfu’r trydydd sector yn y Sir trwy weithio mewn partneriaeth i drosglwyddo gwasanaethau ymarferol ar gyfer cymunedau yn Sir Gaerfyrddin sydd eu hangen. Mae’r sector gwirfoddol a chymunedol wedi bod yn hanfodol wrth gynnull gwirfoddolwyr ac ateb […]

News

Carmarthenshire County Council – CAVS Survey

Carmarthenshire County Council (CCC) and Carmarthenshire Association of Voluntary Services (CAVS) share the desire to develop and grow the third sector in the County by working in partnership to deliver practical services for the communities of Carmarthenshire who need them. The voluntary and community sector has been vital in mobilising volunteers and meeting local needs during […]