News

این معلومات به لسان های دری و پشتو قابل دسترسی است. برای مشاهده معلومات به لسان دلخواه تان، لطفاً صفحه را تا پایین مرور کنید.

لطفاً به یاد داشته باشید که ما این طرح را به شکل داوطلبانه اجرا می کنیم و از ظرفیت محدودی برای عرضه خدمات ترجمه برخوردار هستیم، اگر می توانید معلومات را به لسان انگلیسی بفهمید، لطفاً آنها را به لسان انگلیسی بخوانید تا ما بتوانیم بجای شما، به کسان دیگری که قادر به تکلم به لسان انگلیسی نیستند، رسیدگی کنیم.

مشتاقانه به شما اطلاع می دهیم که نهاد “تهیه کنندگان منابع مالی برای حمایت اتباع افغانستان”، که سوی IRC تأسیس و اداره می شود، با هدف حمایت از بنیادهای خیریه ای که برای مردم افغانستان کار می کنند، همراه با آموزش تخصصی و رایگان در زمینه تهیه منابع، راه اندازی شده است.

سکتور تهیه منابع مالی ولز در این زمینه تخصص کافی حاصل کرده است و متشکل از تیمی با 14 (که این تعداد اعضا رو به افزایش است!) متخصص با تجربه در زمینه تهیه منابع مالی برای آموزش ارائه خدمات غیرانتفاعی، به شکل مستقیم یا از راه دور، به گروه های جمعیتی بحران زده ساکن افغانستان است. کسانی که منحیث مهاجر به بریتانیا پرواز کرده اند، کسانی که در داخل افغانستان بیجا شده اند، و کسانی که در کشورهای همسایه، پاکستان، ایران، و ترکمنستان، ساکن شده اند، جزء این جمعیت بحران زده محسوب می شوند.

تمام تهیه کنندگان منابع مالی این سکتور، وقت خود را داوطلبانه به شکل رایگان برای این کار تخصیص می دهند. هدف این طرح آموزشی، ارتقاء سطح تخصص مؤسسه حمایوی و سطح آگاهی نسبت به تأمین منابع مالی از بخش عامه، طرح درخواست های موفقیت آمیز به تراست ها و بنیادها، کار با تمویل کنندگان شرکتی، و گسترش فعالیت تهیه منابع مالی آنها برای حصول بهترین نتیجه است.

معیارهای واجد شرایط بودن در این طرح به شرح ذیل است:

 • داشتن یک گروه یا مؤسسه غیر انتفاعی مستقر در بریتانیا (نهادهای ثبت ناشده نیز مجاز می باشند).
 • ضرورت داشتن به حمایت برای ارتقاء ظرفیت در زمینه تهیه منابع مالی در موارد عاجل و عرضه حمایت های بشردوستانه.
 • از منابع مالی تهیه شده از طریق آموزش داوطلبانه برای حمایت از فعالیت های تأمین کننده منافع مردم افغانستان که در خارج یا داخل این کشور  هستند، استفاده می شود.

رسیدگی به درخواست ها به ترتیب نوبت طرح درخواست انجام می شود.

https://forms.gle/i4ZqdZKjLajYTcoJA

اگر خودتان یک متخصص در زمینه تهیه منابع مالی هستید و علاقه مند به کار داوطلبانه با ما می باشید، لطفاً به آدرس [email protected] ایمیل ارسال کنید و در سطر عنوان ایمیل، عبارت “تهیه کننده منابع مالی برای افغانستان” را درج کنید.

ما منتظر هستیم که جوابی از جانب شما دریافت کنیم.

فورم درخواست

نام مؤسسه:

کشوری که در بریتانیا ساکن آنجا هستید:

وضعیت حقوقی مؤسسه – لطفاً یک مورد را انتخاب کنید

 • بنیاد خیریه / مأمور ارشد معلوماتی
 • CIC
 • گروه اجتماعی یا مذهبی
 • وضعیت حقوقی دیگر

تمام موارد مربوطه را تکمیل کنید

 • شماره بنیاد خیریه:
 • شماره CIC:

ساحات فعالیت، لطفاً تمام موارد قابل تطبیق را انتخاب کنید:

حمایت از مردم ساکن در افغانستان

حمایت از افغان های ساکن در بریتانیا

حمایت از افغان های ساکن در دیگر نقاط جهان

طبق پیش بینی تان، طی 12 ماه آینده به چه تعداد از افغان ها خواهید توانست که کمک کنید –

چطور به آنها کمک خواهید کرد – (به طور خلاصه در 50 کلمه بنویسید)

نام مخاطب تماس اصلی:

نقش:

شماره تلفون مخاطب تماس اصلی:

آدرس ایمیل مخاطب تماس اصلی:

درباره مؤسسه

چه تعداد کارمند؟

چه تعداد داوطلب؟

چه تعداد نماینده؟

سرپرستان شرکت یا اعضای هیئت مدیره را نیز می توانید در شمارش اشخاص فوق مد نظر داشته باشید.

عاید مؤسسه شما در سال مالی گذشته، چقدر بود؟

مخارج مؤسسه شما در سال مالی گذشته، چقدر بود؟

طبق پیش بینی شما، آیا احتمال آن وجود دارد که شرایط فعلی در افغانستان ایجاب کند که سطح عاید این کشور افزایش یابد؟ – بلی / نخیر

آیا مؤسسه شما دارای یک حساب بانکی به نام خود است؟

بلی یا نخیر

لطفاً موارد مربوطه را انتخاب کنید

 • حداقل 2 امضا کننده برای تصدیق پرداخت ها که خویشاوند نباشند/رابطه ای با هم نداشته باشند
 • حداقل 2 امضا کننده برای تصدیق پرداخت ها که خویشاوند باشند/رابطه ای با هم داشته باشند
 • به حداقل 2 امضاکننده برای تصدیق پرداخت ها ضرورت نیست

مسائل مربوط به تهیه منابع مالی

آیا با ظرفیت فعلی تان و برای تهیه وجوه مالی به شکل عاجل، به حمایت آموزشی برای تهیه منابع مالی ضرورت دارید؟

بلی

نخیر

ایا می توانید تأیید کنید که مؤسسه شما از ظرفیت کافی برای تهیه وجوه مالی به مقدار لازم، برخودار نیست؟

بلی یا نخیر

آیا می توانید تأیید کنید که منابع مالی تهیه شده از طریق این برنامه تهیه منابع مالی، برای حمایت از فعالیت های نافع برای اهالی یا اتباع افغانستان به مصرف می رسد؟

بلی یا نخیر

لسانی که ترجیح می دهید آموزش های حمایوی را به آن لسان دریافت کنید

 • انگلیسی
 • لسان های رایج در جامعه افغانستان، لطفاً نام لسان را ذکر کنید

لطفاً به یاد داشته باشید که باآنکه ما کوشش می کنیم معلومات را به لسان درخواستی شما عرضه کنیم، اما با اینحال به لسان انگلیسی به بهترین شکل می توانیم معلومات عرضه کنیم

اگر ضرورت دیگری در قسمت ارتباطات، دسترسی به منابع یا تدابیر حفاظتی دارید، لطفاً آن را شرح بدهید

تشکر فراوان از درخواست تان. ما تلاش می کنیم تا در ظرف پنج روز کاری درخواست تان را عملی کنیم.