News

News

Lansio Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol – Gofod 3

Mae adnodd rhyngweithiol wedi’i gynhyrchu i helpu i ‘gadw’r enillion’ sydd wedi dod yn sgil y pandemig ac i alluogi gwirfoddoli i gael ei gynnal a’i integreiddio’n well mewn darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Bydd yn cael ei lansio yn Gofod3 gan yr Aelod Senedd, Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Dydd Merch 30 […]

News

Launch of a Framework for volunteering in health and social care – Gofod 3

An interactive resource has been produced to help ‘hold the gains’  that have  come about  during  the pandemic and to enable volunteering to be  sustained and better integrated in health and social care provision across Wales. It will be launched at Gofod 3  by Eluned Morgan MS, Minister for Health and Social Services on  Wednesday 30th June 10 am . You […]

News

Commissioning & Grants Manager

Hours – 37.5 per week Location –  flexible – once Covid-19 restrictions lift the applicant must be prepared to attend our Cardiff office at least 2 days a week. Full time office working can be facilitated in our Cardiff office. Salary – £30,000 – £32,000 per annum Holiday – 25 days Key Roles  To account manage […]

News

Fundraising Account Manager – Grants

We are a growing team who work hard and it’s looking as though next year will be our busiest yet as we enter our 10th year of trading. Are you up for the challenge of joining us? It is testimony to the impact that we deliver to our clients that the business has grown year […]

News

Cyngor Sir Caerfyrddin – Arolwg CAVS

Mae Cyngor Sir Gâr (CSG) a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) yn rhannu’r awydd i ddatblygu a thyfu’r trydydd sector yn y Sir trwy weithio mewn partneriaeth i drosglwyddo gwasanaethau ymarferol ar gyfer cymunedau yn Sir Gaerfyrddin sydd eu hangen. Mae’r sector gwirfoddol a chymunedol wedi bod yn hanfodol wrth gynnull gwirfoddolwyr ac ateb […]

News

Carmarthenshire County Council – CAVS Survey

Carmarthenshire County Council (CCC) and Carmarthenshire Association of Voluntary Services (CAVS) share the desire to develop and grow the third sector in the County by working in partnership to deliver practical services for the communities of Carmarthenshire who need them. The voluntary and community sector has been vital in mobilising volunteers and meeting local needs during […]

News

Arolwg Incwm Sector Gwirfoddol WCVA

Rydym yn trosglwyddo prosiect ymchwil ar ran CGGC i’w cynorthwyo i ddatblygu darlun cynrychiadol manylach o’r mathau a’r lefelau o wahanol ffrydiau incwm gaiff eu defnyddio gan sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru. Ar hyn o bryd, prin yw’r wybodaeth sydd gan CGGC am ba ffrydiau incwm sydd gan elusennau a sefydliadau gwirfoddol Cymreig, a’r rhai y […]

News

WCVA Voluntary Sector Income Survey

We are delivering a research project for WCVA to support them to develop a more detailed and representative picture of the types and levels of different income streams being used by voluntary organisations in Wales.  WCVA currently has limited information about what income streams Welsh charities and voluntary organisations have and use.  Existing data from […]

News

Ymchwil ar ran CGGC i Safon Sicrhau Ansawdd posibl ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Rydym wedi ein comisiynu gan CGGC i archwilio’r achos busnes dros ddatblygu safon neu fframwaith ansawdd ar gyfer y sector elusennol a gwirfoddol yng Nghymru. Rydym am siarad gyda sefydliadau gwirfoddol Cymreig am Farciau Safon – os ydych yn perthyn i un o’r tri chategori canlynol, byddem yn falch iawn i glywed gennych:  Sefydliadau sydd wedi ennill […]

News

Research for WCVA into possible Quality Standard for the voluntary sector in Wales.

We have been commissioned by WCVA to explore the business case for establishing a quality standard for the charity and voluntary sector in Wales. We’re looking to speak to some Welsh-based voluntary organisations around Quality Marks – if you fall into one of the following three categories, we would love to hear from you:   Organisations […]

News

Arolwg Cymunedol Amgueddfa Lloyd George

Mae Gwasanaeth Amgueddfeydd a Chelfyddydau Cyngor Gwynedd yn cynnal adolygiad busnes o Amgueddfa Lloyd George er mwyn cefnogi ei ddatblygiad a’i gynaliadwyedd yn y dyfodol. Mae Richard Newton Consulting yn ymgymryd â’r gwaith hwn ar ran Cyngor Gwynedd. Cynlluniwyd yr holiadur hwn i gasglu ymwybyddiaeth o Amgueddfa Lloyd George, gan archwilio sut y caiff ei weld […]

News

The Lloyd George Museum Community Questionnaire

Gwynedd Council’s Museums & Arts Service is conducting a business review of The Lloyd George Museum in order to support its future development and sustainability. Richard Newton Consulting are undertaking this work on behalf of  Gwynedd Council. This questionnaire has been designed to capture awareness of The Lloyd George Museum, exploring how it is perceived […]