News

News

Arolwg Incwm Sector Gwirfoddol WCVA

Rydym yn trosglwyddo prosiect ymchwil ar ran CGGC i’w cynorthwyo i ddatblygu darlun cynrychiadol manylach o’r mathau a’r lefelau o wahanol ffrydiau incwm gaiff eu defnyddio gan sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru. Ar hyn o bryd, prin yw’r wybodaeth sydd gan CGGC am ba ffrydiau incwm sydd gan elusennau a sefydliadau gwirfoddol Cymreig, a’r rhai y […]

News

WCVA Voluntary Sector Income Survey

We are delivering a research project for WCVA to support them to develop a more detailed and representative picture of the types and levels of different income streams being used by voluntary organisations in Wales.  WCVA currently has limited information about what income streams Welsh charities and voluntary organisations have and use.  Existing data from […]

News

Ymchwil ar ran CGGC i Safon Sicrhau Ansawdd posibl ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Rydym wedi ein comisiynu gan CGGC i archwilio’r achos busnes dros ddatblygu safon neu fframwaith ansawdd ar gyfer y sector elusennol a gwirfoddol yng Nghymru. Rydym am siarad gyda sefydliadau gwirfoddol Cymreig am Farciau Safon – os ydych yn perthyn i un o’r tri chategori canlynol, byddem yn falch iawn i glywed gennych:  Sefydliadau sydd wedi ennill […]

News

Research for WCVA into possible Quality Standard for the voluntary sector in Wales.

We have been commissioned by WCVA to explore the business case for establishing a quality standard for the charity and voluntary sector in Wales. We’re looking to speak to some Welsh-based voluntary organisations around Quality Marks – if you fall into one of the following three categories, we would love to hear from you:   Organisations […]

News

Arolwg Cymunedol Amgueddfa Lloyd George

Mae Gwasanaeth Amgueddfeydd a Chelfyddydau Cyngor Gwynedd yn cynnal adolygiad busnes o Amgueddfa Lloyd George er mwyn cefnogi ei ddatblygiad a’i gynaliadwyedd yn y dyfodol. Mae Richard Newton Consulting yn ymgymryd â’r gwaith hwn ar ran Cyngor Gwynedd. Cynlluniwyd yr holiadur hwn i gasglu ymwybyddiaeth o Amgueddfa Lloyd George, gan archwilio sut y caiff ei weld […]

News

The Lloyd George Museum Community Questionnaire

Gwynedd Council’s Museums & Arts Service is conducting a business review of The Lloyd George Museum in order to support its future development and sustainability. Richard Newton Consulting are undertaking this work on behalf of  Gwynedd Council. This questionnaire has been designed to capture awareness of The Lloyd George Museum, exploring how it is perceived […]

News

Arolwg Cymunedol Storiel

Mae Gwasanaeth Amgueddfeydd a Chelfyddydau Cyngor Gwynedd yn cynnal adolygiad busnes o Storiel er mwyn cefnogi ei ddatblygiad a’i gynaliadwyedd yn y dyfodol. Mae Richard Newton Consulting yn ymgymryd â’r gwaith hwn ar ran Cyngor Gwynedd.  Cynlluniwyd yr holiadur hwn i gasglu ymwybyddiaeth o Storiel, i archwilio sut y caiff ei weld a sut y defnyddir […]

News

Storiel Community Questionnaire

Gwynedd Council’s Museums & Arts Service is conducting a business review of Storiel in order to support its future development and sustainability. Richard Newton Consulting are undertaking this work on behalf of Gwynedd Council. This questionnaire has been designed to capture awareness of Storiel, exploring how it is perceived and how the space is used.  […]

News

Coaching Covid Response Programme

Do you have a fundraising issue? Do you need some support with putting your fundraising plan into action?   We have some FREE help available… During April 2020, Wales was in lockdown as the pandemic took hold. At the same time, the Chartered Institute of Fundraising Cymru undertook a survey of fundraisers to assess the […]

News

Coaching Covid Response Programme

Do you have a fundraising issue?  Do you need some support putting your fundraising plan into action?   We have some FREE help available… The Chartered Institute of Fundraising Cymru, as a direct response to Covid-19, is offering a free, responsive, issue-based scheme to help Wales-based charities, CICs, CIOs tackle a particular issue where they […]

News

Sistema Cymru – Codi’r To

Hysbyseb: Swyddog Codi Arian (rhan-amser) Mae Sistema Cymru – Codi’r To wedi derbyn grant i benodi swyddog codi arian profiadol i gefnogi gwaith Codi’r To mewn dwy gymuned ym Mangor a Chaernarfon.  Rydyn ni eisiau amrywio’r cyllid a gawn, a hynny drwy ddatblygu dulliau codi arian cymunedol ac ar-lein, rhoddion gan unigolion a chefnogaeth gorfforaethol.  Mae […]

News

Sistema Cymru – Codi’r To

Advertisement: Fundraising Officer (part-time) We are seeking to appoint an experienced charity fundraiser to support Codi’r To’s work in two communities in Bangor and Caernarfon.  We are looking to diversify our funding by developing our community and on-line fundraising, individual giving and corporate support.  This is a flexible, part-time job, suitable for either an individual or […]