News

Third Sector Support Wales (TSSW) Stakeholder focus groups / Grwpiau Ffocws Budd-ddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CTSC)

Third Sector Support Wales (TSSW) is a network of support organisations for the whole of the third sector in Wales. It consists of the 19 local and regional support bodies across Wales, the County Voluntary Councils (CVCs) and the national support body, Wales Council for Voluntary Action (WCVA). Its website is www.thirdsectorsupport.wales.

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector cyfan yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Ceir ynddo’r 19 corff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a’r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Dyma gyfeiriad ei wefan www.thirdsectorsupport.wales/cy

TSSW has recently undertaken work to help measure its impact on the third sector in Wales. This includes a survey asking how TSSW has helped organisations with their governance, volunteering, influencing and sustainable funding work.

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi cynnal gwaith yn ddiweddar i helpu i fesur ei effaith ar y trydydd sector yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys arolwg sy’n gofyn sut mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi helpu mudiadau gyda’u gwaith llywodraethu, gwirfoddoli, dylanwadu a chyllid cynaliadwy.

 

Richard Newton Consulting are organising face-to-face and digital focus groups, with people and third sector groups who have received services from TSSW organisations or are members of TSSW organisations. The focus groups aim to explore what impact the groups think TSSW has made, and what TSSW can do better or differently to make a bigger impact in the future.

Mae Richard Newton Consulting yn trefnu grwpiau ffocws wyneb-yn-wyneb a digidol, gyda phobl a grwpiau trydydd sector sydd wedi derbyn gwasanaethau gan fudiadau Cefnogi Trydydd Sector Cymru neu sy’n aelodau o fudiadau Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod y grwpiau ffocws yw archwilio effaith gwasanaethau Cefnogi Trydydd Sector Cymru ym marn y grwpiau, ac ystyried beth y gall Cefnogi Trydydd Sector Cymru ei wneud yn well neu’n wahanol i gael mwy o effaith yn y dyfodol.

 

There are three face-to-face events in January 2019 in Merthyr Tydfil, Conwy and Aberystwyth. Then we will have two virtual events on Tues 29th Jan via Zoom Conferencing – 9.30 (English) 11.30 (Welsh)

Mae tri digwyddiad wyneb yn wyneb ym mis Ionawr 2019 ym Merthyr Tudful, Conwy ac Aberystwyth. Digiwyddiadau rhith, Dydd Mawrth 29 Ionawr trwy Cynadleddau Zoom – 9.30yb ( yn y Saesneg) 11.30yb (yn y Gymraeg)

 

To register for an event, search for the title and location on https://www.eventbrite.co.uk

I gofrestru ar gyfer digwyddiad, chwiliwch am y teitl a’r lleoliad ar https://www.eventbrite.co.uk

 

Third Sector Support Wales (TSSW) Stakeholder focus groups – Merthyr Tydfil

https://www.eventbrite.com/e/third-sector-support-wales-tssw-stakeholder-focus-groups-merthyr-tydfil-tickets-54237155793

Grwpiau Ffocws Budd-ddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CTSC)- Merthyr

https://www.eventbrite.com/e/grwpiau-ffocws-budd-ddeiliaid-cefnogi-trydydd-sector-cymru-ctsc-merthyr-tickets-54239614146

Grwpiau Ffocws Budd-ddeiliaid CTSC /Stakeholder focus groups TSSW – Conwy

https://www.eventbrite.com/e/grwpiau-ffocws-budd-ddeiliaid-ctsc-stakeholder-focus-groups-tssw-conwy-tickets-54291856404

Grwpiau Ffocws Budd-ddeiliaid CTSC Stakeholder focus group TSSW Aberystwyth

https://www.eventbrite.com/e/grwpiau-ffocws-budd-ddeiliaid-ctsc-stakeholder-focus-group-tssw-aberystwyth-tickets-54293217475

Third Sector Support Wales (TSSW) Stakeholder focus group – Virtual meeting

https://www.eventbrite.com/e/third-sector-support-wales-tssw-stakeholder-focus-group-virtual-meeting-tickets-54240186859

Grŵp ffocws rhanddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru – Cyfarfod rhithwir

https://www.eventbrite.com/e/grwp-ffocws-rhanddeiliaid-cefnogi-trydydd-sector-cymru-cyfarfod-rhithwir-tickets-54240399495

Events are free to attend.

Mae’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim i’w mynychu

 

Please only register for these events if you have received support from TSSW.

If you have not received support from TSSW but would like to take part in the impact survey, please email [email protected].

Cofrestrwch am y digwyddiadau yma os ydych wedi derbyn cefnogaeth gan CTSC yn unig os gwelwch yn dda. Os nad ydych wedi derbyn cefnogaeth gan CTSC, ond hoffech gymryd rhan yn yr arolwg effaith yma ebostwich: [email protected].